O nas

Rada Dzielnicy nr 20 Zarzecze w Katowicach

Kadencja 2019-2023

Przewodnicząca Rady – Katarzyna Tomala-Masny
Wiceprzewodnicząca Rady – Jan Szczepański
Przewodnicząca Zarządu – Sylwia Bernacka
Wiceprzewodniczący Zarządu – Marcin Kręgiel
Sekretarz Zarządu – Natalia Zapała

Rada składa się z 15 radnych:

Sylwia Bernacka
Dominik Bregida
Maria Czenczek
Aleksandra Golańska
Marcin Kręgiel
Zbigniew Kryweń
Rafał Makuch
Mikołaj Malich
Łukasz Pyrcz
Sylwia Słupik
Agnieszka Sobol
Jan Szczepański
Katarzyna Tomala-Masny
Piotr Trząski
Natalia Zapała

Do podstawowych zadań RD należą:

 1.  Uchwalanie programów działania Jednostki;
 2. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania zadań przekazanych przez organy Miasta;
 3. Powoływanie stałych i doraźnych zespołów Rady wraz z określeniem ich składu i zakresu działania;
 4. Udział w przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami Jednostki na zasadach określonych uchwałami Rady Miasta Katowice;
 5. Występowanie do organów miasta w sprawach wniosków mieszkańców Jednostki, w zakresie jej działania dotyczących spraw o charakterze publicznym;
 6. Inicjowanie i organizowanie obchodów okolicznościowych związanych z miejscami pamięci narodowej;
 7. Inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i uroczystości środowiskowych;
 8. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz porządku publicznego we współpracy z Policją i Strażą Miejską;
 9. Składanie propozycji do projektu budżetu miasta;
 10. Wnioskowanie w sprawach miasta dotyczących obszaru Jednostki, w szczególności:
 • Planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Projektowanych i realizowanych inwestycji oraz remontów,
 • Godzin funkcjonowania lokali użytkowych oraz lokalizacji zakładów i obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,
 • Przebiegu tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,
 • Nazewnictwa ulic i placów publicznych,
 • Funkcjonowania miejskich instytucji kultury, placówek oświatowych i obiektów rekreacyjno-sportowych

Od  mieszkańców zależy, czy praca Rady przyniesie pozytywne efekty. Ważne są nie tylko dobre pomysły, które mają teraz większą szansę na realizację, ale i problemy, które możemy wspólnie rozwiązać dla dobra całej społeczności. Nawet  sprawy z pozoru drobne, trudne czy konfliktowe można rozwiązać. Radni Dzielnicy w miarę przysługujących im kompetencji i możliwości będą angażować się sprawy Zarzecza i jego mieszkańców.