Plan dla Podlesia i Kostuchny

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w tym części obejmującej obszar dzielnicy Podlesie, Kostuchna, odbędzie się w dniach od 19 listopada 2021 r. do 17 grudnia 2021 r.Szczegóły informacji dostępne na STRONIE